Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > USTAWA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI > Wykaz rozporządzeń wykonawczych

Wykaz rozporządzeń wykonawczych
Wykaz rozporządzeń wykonawczych

 

 Art.

Treść 

Minister 

Zastępuje Rozporządzenie

 Wejście w życie

 Publikacja

7 ust. 3

Zawieszenie lub ograniczenie obrotu żywności zagrażającej zdrowiu Zdrowia i Rolnictwa 

 -

   

10

 Substancje dodatkowe i ich stosowanie oraz  specyfikacje i kryteria czystości  Zdrowia

 

z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu(2)
 
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

18.10.2008

 

 

 

Rozp. dot. specyfikacji i kryteriów czystości: 12.11.2007

Dz.U. 177 poz. 1094 z 2008 r. 

 

 

 

 

Dz.U. 199 poz. 1441 z 2007 r.

11 ust. 1

Wprowadzanie substancji niezamieszczonych w wykazie  Zdrowia 

   

13 ust. 2 i 3

Aromaty - stosowanie, oznakowanie, rozpuszczalniki, pobieranie próbek, kryteria czystości, mikrobiologia   Zdrowia   z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu(2)
 18.10.2008 Dz.U.177 poz. 1092 z 2008 r. 

14 ust. 2 i 3

Rozpuszczalniki ekstrakcyjne - maksymalne poziomy pierwiastków szkodliwych, wykaz substancji  i materiałów dopuszczonych do stosowania jako rozpuszczalniki ekstrakcyjne i ich pozostałości w żywności, pobieranie próbek, kryteria czystości  Zdrowia   -
 18.10.2008 Dz.U. 177 poz. 1093 z 2008 r. 

15 ust. 1

Najwyższe dopuszczalne pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w środkach spożywczych lub na ich powierzchni Zdrowia i Rolnictwa    z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni(2)(3)

 19.07.2007

 Dz.U. 119 poz. 817 z 2007 r.
zmiany:
Dz.U. Nr 8 poz. 51 z 2008r.,
Dz.U. 102 poz. 655 z 2008 r.

15 ust. 2

Pobieranie próbek żywności do kontroli i monitoringu poziomów pestycydów, procedury, kryteria dla metod analitycznych, interpretacja wyników analiz   Zdrowia i Rolnictwa   z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin(2)
 24.11.2007  Dz.U. 207 poz. 1502 z 2007 r.

16

Pobieranie próbek do urzędowej kontroli i monitoringu poziomów zanieczyszczeń   Zdrowia i Rolnictwa   z dnia 6 maja 2004 r.
w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności(2)
   

17 ust. 1-3

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń innych niż określone w Rozporządzeniu UE 466/2001 i metody badań analitycznych Zdrowia i Rolnictwa 

 -

   

22 ust. 1 i 2

Napromienianie żywności   Zdrowia   z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
 21.07.2007  Dz.U. 121 poz. 841 z 2007 r.

26 ust 1 i 2

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego - przeznaczenie, wymagania, substancje dodawane, oznakowanie, reklama, informacja dla klienta, pobieranie próbek, metody analityczne, wprowadzanie do obrotu produktów luzem Zdrowia    z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego(2)
 27.11.2007  Dz.U. 209 poz. 1518 z 2007 r., zm. Dz.U. 208 poz. 1313 z 2008 r.

27 ust. 6 i 7

Suplementy diety - witaminy, składniki mineralne i inne dodawane substancje, oznakowanie, kryteria czystości dodawanych związków chemicznych,  Zdrowia   z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie suplementów diety
 6.11.2007  Dz.U.196 poz. 1425 z 2007 r.

28 ust. 3 i 4

 Wzbogacanie żywności - warunki, znakowanie, wykaz produktów, lista witamin i składników mineralnych, maksymalne poziomy, dodatkowe wymagania  Zdrowia   z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania
   

31 ust. 4

Żywność wprowadzana po raz pierwszy - wzór powiadomienia, dane w rejestrze, wykaz krajowych jednostek opiniujących, metody naliczania kosztów, wysokość opłat   Zdrowia   z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu(2)
 20.07.2007  Dz.U.120 poz. 830 z 2007 r.

 36 ust. 2

 Wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne  Zdrowia  -  16.04.2007  Dz.Urz.MZ 6 poz. 21 z 2007 r.

39

Naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe - szczegółowe wymagania,  mikrobiologia, wzorcowy zakres badań, oznakowanie i reklama, higiena wydobywania, transportu i rozlewu  Zdrowia   z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych(2)
   

44

 Grzyby - wykaz dopuszczonych do obrotu, warunki skupu, wzory atestów, uzyskiwanie uprawnień klasyfikatora, wzory świadectw klasyfikatora grzybów  Zdrowia i Środowiska   z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
 23.12.2008  Dz.U 218 poz. 1399 z 2008 r.

50 ust. 1

Znakowanie środków spożywczych  Rynków Rolnych i Zdrowia   z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
 1.08.2007

 Dz.U. 137 poz. 966 z 2007 r.
zmiany:
Dz.U. nr 219 poz 1629 z 2007 r.,
Dz.U. nr 93 poz. 595 z 2008 r.

51

Znakowanie żywności wartością odżywczą  Zdrowia i Rynków Rolnych   z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
 1.08.2007  Dz.U.137 poz. 967 z 2007 r.

54

Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością - wykaz substancji, limity migracji

 Zdrowia, Gospodarki i Środowiska

 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

z dnia 8 czerwca 2004 r.w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 

15.02.2008

 

 

 

3.08.2007

 

 

Dz.U. 17 poz. 113 z 2008 r.

 

 

Dz.U.129 poz. 904 z 2007 r., zm. Dz.U.205 poz. 1285 z 2008 r.

67 ust. 3 i 4

Wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli PIS  Zdrowia

 -

 30.06.2007  Dz.U. 106 z 2007 r., poz. 730

68 ust. 2

Dostawy bezpośrednie środków spożywczych - zakres działalności, wymagania higieniczne  Zdrowia i Rolnictwa

 -

 12.07.2007 Dz.U. 112 z 2007 r., poz. 774 

69 ust. 1

 Wymagania higieniczne w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, zakładach w szczególnych regionach i innych zakładach  Zdrowia i Rolnictwa

 -

   

69 ust. 3

Odstępstwa od wymagań higienicznych ujętych w Rozporządzeniu UE 852/2004 dla zakładów produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego  Zdrowia i Rolnictwa

 -

 25.08.2007  Dz.U.146 poz. 1024 z 2007 r.

70

Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego cukru luzem, olejów płynnych i tłuszczów luzem  Zdrowia

 -

 8.08.2007  Dz.U. nr 133 poz. 931 z 2007 r.

72 ust. 5

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego  Zdrowia  z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego  24.05.2007  Dz. U. nr 80 poz. 545 z 2007 r.

72 ust. 6

 Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego - wymagania przy prowadzeniu działalności  Zdrowia

 -

   

73 ust. 5

 Warunki współdziałania PIS, IW, WIS, WIW  Zdrowia, Rolnictwa, Obrony Narodowej   z dnia 3 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności
   

74

 Procedury urzędowych kontroli żywności, pobierania i analizy próbek, wzór świadectwa potwiedzającego wyniki badania próbek  Zdrowia lub Rolnictwa

 -

 Inspekcja Weterynaryjna:
21.08.2008

 Dz.U.143 poz. 895 z 2008 r.

75 ust. 4

 Opłaty za czynności PIS w ramach urzędowych kontroli żywności  Zdrowia

 -

   

78 ust. 4

 Laboratoria referencyjne dla badań żywności podlegającej nadzorowi PIS  Zdrowia   z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
   

83 ust. 1

Graniczna kontrola sanitarna - wzory dokumentów   Zdrowia

 z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 29.03.2007  Dz.U. nr 44 poz. 286 z 2007 r.

83 ust. 2
p. 1

 Wykaz przejść granicznych  Zdrowia, Rynków Rolnych, Spraw Wewnętrznych, Gospodarki Morskiej, Transportu, Finansów Publicznych   z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 6.11.2007  Dz.U. nr 196 poz. 1423 z 2007 r.

83 ust. 2
p. 2

 Współpraca organów PIS z organami celnymi  Zdrowia, Finansów Publicznych   z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej
 20.03.2008  Dz.U. nr 37 poz. 213 z 2008 r.

83 ust. 3

Wykaz towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej  Zdrowia   z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 22.02.2007

zm. 4.10.2008

 Dz. U.
nr 20 poz. 122
z 2007 r.

Dz.U. 169 poz. 1048 z 2008 r.

86 ust. 2

Wykaz jednostek
badawczo - rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne do oceny ryzyka
 Zdrowia i Rolnictwa   z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
 14.06.2007 Dz.U. nr 97 poz. 645 
z 2007 r.

87 ust. 7

Regulamin pracy Rady ds. Monitoringu Żywności i Żywienia  Zdrowia i Rolnictwa   z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu
 22.03.2007  Dz.U. nr 41 poz. 270 
z 2007 r.

  Członkowie PFPŻ ZP

  Dołącz do nas!
  Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
  Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
  Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
  zamknij