Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > INFO CENTRUM > PRAWO ŻYWNOŚCIOWE > SERWIS PRAWNY PFPŻ > Serwis prawny UE - przykład

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
PRZEPISY POLSKIE I UE
KWARTALNIK FOOD-LEX DOSTĘP DLA PRENUMERATORÓW
SERWIS PRAWNY PFPŻ
Serwis prawny PL - przykład
ORGANIZACJE PRZEMYSŁU
ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI
PRZYDATNE STRONY WWW
Serwis prawny - przykład

(Przykładowe wydanie Serwisu prawnego PFPŻ)

 

SERWIS PRAWNY PFPZ ZP (UE) 1 - 15 lipca 2011 r.

Higiena

2011-07-07

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 653/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1439/95, załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 w odniesieniu do organu upoważnionego do wystawiania dokumentów i świadectw w Argentynie

2011-07-05

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 648/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

2011-07-05

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/395/UE z dnia 1 lipca 2011 r. uchylająca decyzję 2006/241/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4642)

2011-07-01

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/388/UE z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/44/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4573)

 

Prawo wertykalne - Cukier

2011-07-14

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 672/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 

Prawo wertykalne - Napoje

2011-07-02

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. otwierające procedurę przetargową nr 1/2011 UE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 

Prawo wertykalne - Ryby i skorupiaki

2011-07-13

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/122/EU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon ( Dz.U. L 49 z 24.2.2011)

2011-07-09

Rozporządzenie Rady (UE) nr 660/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów w ramach Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej między Stronami Umowie partnerskiej w sprawie połowów

 

Prawo wertykalne - Zboża

2011-07-02

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w odniesieniu do należności celnych przywozowych na sorgo i żyto

 

Urzędowa kontrola żywności i pasz

2011-07-12

Decyzja Rady 2011/408/UE z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiająca uproszczone zasady i procedury kontroli sanitarnej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich, ich produktów ubocznych oraz produktów pochodnych tych produktów ubocznych, pochodzących z Grenlandii

2011-07-08

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 657/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

2011-07-07

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/402/UE z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5000)

2011-07-05

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/394/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4594)

 

Zapewnienie jakości, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia

2011-07-13

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 670/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

 

Znakowanie żywności

2011-07-12

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

2011-07-12

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby

 

Pozostałe przepisy:

2011-07-13

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij